W terenie Ośrodki edukacji ekologicznej

Szkoła Leśna na Barbarce

Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu Tilia.

Szkoła Leśna na Barbarce ma stanowić centrum szeroko rozumianej edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Budynek Szkoły Leśnej.

Organizacja zajęć przyrodniczo?ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół należy do zadań Szkoły Leśnej.

Dzieci uczą się m.in. poszanowania dziedzictwa przyrodniczego.

Szkoła Leśna pełni funkcje rekreacyjne dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i przybyłych gości.

Z oferty zajęć przyrodniczo-ekologicznych co roku korzysta około 10000 uczniów.

Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyrodą i historią regionu.

Szkoła Leśna na Barbarce

Ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

tel/fax. /56/657 60 85

e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl

strona www: www.szkola-lesna.torun.pl

Szkoła Leśna na Barbarce powstała 1 stycznia 2004 r. Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu Tilia w drodze konkursu przez Prezydenta Miasta Torunia.  TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy użycza tereny od Gminy Toruń o powierzchni 3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka.

Osada Leśna Barbarka jest położona w lesie w północno-wschodniej części Torunia, w odległości 13 km od centrum miasta, wewnątrz większego kompleksu leśnego. W tym miejscu oprócz urokliwych warunków przyrodniczych znajduje się miejsce kultu religijnego – zabytkowa kaplica św. Barbary. Przybywający na Barbarkę mogą odwiedzić Miejsce Pamięci Narodowej upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Torunia i okolic. Na terenie Osady zlokalizowane są budynki Szkoły Leśnej na Barbarce, Bazy Noclegowej, stajni, stodoły oraz budynki gospodarcze. Dla odwiedzających Osadę przygotowano atrakcje w postaci Parku Linowego, placu zabaw, grillowisk i palenisk. Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyrodą i historią regionu.

Założenia programowe działalności Szkoły Leśnej na Barbarce:
• ma stanowić centrum szeroko-rozumianej edukacji ekologiczno-przyrodniczej
• ma pełnić funkcje rekreacyjne dla mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego i przybyłych gości .

Cele programu Szkoły Leśnej:
• prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej,
• oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa,
• podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• kultywowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
• chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego.

Program Szkoły Leśnej realizowany jest m.in.:
• poprzez organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych,
• organizowanie imprez, konkursów, kampanii,
• organizowanie festynów oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych,
• udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regulaminem użytkowania.
Z oferty zajęć przyrodniczo – ekologicznych co roku korzysta około 10000 uczniów.

Obecnie działalność Szkoły Leśnej skupia się na realizacji dwóch głównych projektów:
• Człowiek, środowisko, integracja – tworzenie sieci „zielonych” szkół
• Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

TSE Tilia w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce tworzy własne programy przyrodniczo – ekologiczne opracowuje ścieżki turystyczne. Wydaje foldery, ścieżki, zeszyty ćwiczeń. Przygotowuje pomoce dydaktyczne jak np. tablice interaktywne, gry.

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” zwraca się z prośbą do wszystkich sympatyków oraz osób i instytucji  współpracujących ze Szkołą Leśną na Barbarce o przekazanie 1 % podatku.
1% podatku przeznaczy na:
• propagowanie i kształtowanie proekologicznej postawy społeczeństwa,
• organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych,
• organizowanie przedsięwzięć, akcji, kampanii na rzecz ochrony środowiska,
• prowadzenie Szkoły Leśnej na Barbarce,
• działalność wydawniczą,
• wsparcie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu,
• poszerzanie terenów sprzyjających ekoturystyce,
• popularyzowanie zdrowego trybu życia.
Jak przekazać 1% podatku?
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” KRS 0000028517.
Bezpłatny program PIT-OPP 2009 do wypełniania zeznań podatkowych i przekazania 1% podatku             na rzecz  TSE „Tilia”  i Szkoły Leśnej na Barbarce klikając na link: http:www.pit-opp.pl/wersje/tilia/PitySetup.msi.

Źródło: www.szkola-lesna.torun.pl

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz