Fundacja Ekologiczna „Silesia” ma na celu m.in. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz organizowanie szkoleń związanych z ochroną środowiska dla społeczeństwa i młodzieży wszystkich szczebli nauczania.

Fundacja Ekologiczna „Silesia”
ul. Michała Gierlotki 10
40-688 Katowice
tel. 660 068 701
e – mail : biuro@fundacjasilesia.pl
http://www.fundacjasilesia.pl/

Fundacja Ekologiczna „Silesia” rozpoczęła swoją działalność 25 kwietnia 1989 roku jako organizacja pozarządowa.
Działalność Fundacji ma na celu :

 • stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności
 •  prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz organizowanie szkoleń związanych z ochroną środowiska w tym z ochroną przyrody dla społeczeństwa i młodzieży wszystkich szczebli nauczania
 • wspomaganie i współfinansowanie działań gospodarczych na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim
 • organizację działań dla wdrażania technik i rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska
 • gromadzeniu środków materialnych z przeznaczeniem na organizację i współfinansowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja w okresie swej działalności prowadzi:

 • coroczne szkolenia tematyczne dla młodzieży lub służb profesjonalnych w gminach i powiatach oraz dla zakładów przemysłowych, szkolenia tematyczne związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, z gospodarką odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi
 • konkursy na najlepsze rozwiązanie ograniczające emisję do atmosfery zanieczyszczeń gazowych
 • konkursy na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w uczelniach publicznych i niepublicznych województwa śląskiego
 • konkursy na najlepiej prowadzona edukację  dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo – wychowawczych województwa śląskiego
 • prowadzi bibliotekę ekologiczną i rozpowszechnia materiały edukacyjne, książki, programy szkoleniowe i biuletyny z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • prowadzi filmotekę i wypożyczalnię filmów ekologicznych w ramach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej
 • organizuje wystawy, seminaria i konferencje naukowo – techniczne
 • prowadzi akwizycję i marketing dla instytucji, firm i zakładów zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie ochrony środowiska
 • wykonuje analizy i raporty oddziaływania na środowisko przez obiekty technologiczne i zakłady przemysłowe
 • zajmuje się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji ekologicznych
 • zajmuje się doradztwem przy wyborze technologii w ramach projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Ważniejsze osiągnięcia Fundacji w ramach dotychczasowej działalności:

 • współudział w pracach związanych z wieloletnim programem zagospodarowania ubogich terenów przemysłowych na Śląsku, w którym Fundacja Ekologiczna „Silesia”
 • prowadzi, organizuje i finansuje przedsięwzięcia w ramach akcji „Posadź swoje drzewko” współuczestnicząc w budowie ponad 2000 terenowych placówek oświatowo – wychowawczych głównie przyszkolnych ogrodów i arboretów do nauki biologii, przyrody i nauki o środowisku
 • wydaje corocznie pakiety edukacyjne dla nauczycieli o tematyce związanej z ochrona przyrody oraz ochroną środowiska naturalnego
 • rozpowszechnia książki i materiały do nauki biologii, przyrody i nauki o środowisku – średnio rocznie około 3000 książek
 • rozpowszechnia i udostępnia 144 filmy o tematyce związanej z ochroną i rewitalizacją środowiska przyrodniczego, organizując jednocześnie coroczne przeglądy filmów oświatowych
 • dla służb profesjonalnych w gminach i powiatach Fundacja organizowała szkolenia w zakresie ustawodawstwa ekologicznego i racjonalnej gospodarki odpadami oraz ich wykorzystania w gospodarce
 • Fundacja prowadziła i organizuje tematyczne szkolenia związane ze szkodliwością substancji i materiałów niebezpiecznych dla środowiska jak azbest i pochodne udzielając certyfikaty i zaświadczenia uczestniczącym w szkoleniach
 • Fundacja wykonywała i opracowuje operaty i analizy zanieczyszczeń mające wpływ na środowisko oraz pozwolenia zintegrowane
 • wnioski o finansowanie zadań inwestycyjnych opracowywane przez Fundację pozwoliły na uzyskanie wielu wyróżnień i nagród oraz „Laurów” za osiągnięcia techniczne związane z ochroną naturalnego środowiska

Fundacja dysponuje:

 • zapleczem organizacyjno – technicznym i finansowym
 • specjalistyczną biblioteką zawierającą prawie 700 tytułów
 • filmoteką filmów edukacyjnych nt. ochrony środowiska – w sumie 144 tytuły
 • doświadczeniem w zakresie opracowywania raportów oddziaływania na środowiskowe
 • zespołem ekspertów i specjalistów różnych dziedzin angażowanych do opracowywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych
 • doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków na finansowanie zadań inwestycyjnych ograniczających wpływ na środowiskowe
 • dysponuje zapleczem do opracowywania audytów, ekspertyz i opinii do opracowań projektowych związanych z ochroną środowiska

Instrumenty edukacji ekologicznej:

 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Komputerowa baza danych
 • Biblioteka ekologiczna
 • Filmoteka ekologiczna
 • Specjalistyczny konsulting

Źródło : http://www.fundacjasilesia.pl/

  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię